“U rrriggitanu” e la sua Reggina

Per il reggino, la Promozione della Reggina in serie B ufficializzata ieri e’ già un ricordo.

Da oggi, il pensiero “du rrriggitanu” e’ uno solo: chi ha preso la Reggina?

“Simu in serie B e ancora non cattau a nuddhu” dai Gallo non vuole andare In A!

“Ma Taibi chi faci dormi. Non pigghiau ancora nu jocaturi”. Niente non si vuole andare In A!

“Non sulu ndi fici perdiri u spareggiu cu Verona quandu jocava, ora non catta mancu nu porteri bonu. Stu catinazzu i palermitanu mi si ndi vai pa casa”. Non si vuole andare in A!

“U presidenti Gallu si viri chi est i Cusenza, non ndi voli fari nchianari in serie A ancora non pigghiau nattaccanti i roppia cifra”. Non si vuole andare In A!

“Menez? Est rutthu. Picchistu veni a Riggiu. Mi nci frega i sordhi o presidenti. Mu rissi me cuginu chi ciu rissi u mericu Favasulli chesti nu so amicu”. Niente non si vuole andare in A!

“Ora cu Tempestilli diventamu tutti romani. Ndi porta tutta genti i Roma. Ma stu caxxu i cicoria non si potiva stari a Roma?” Niente non si vuole andare in A!

“Mizzica non sai a cu pigghiau a Reggina? Nu jocaturi i Championsligue ma ormai est vecchiu”. Niente non si vuole andare in serie A!

“Taibi pigghiau l’attaccante. Sicuru. Eu u sacciu ma non ti pozzu diri u nomu. Non est un granché. Mu rissi u bracciu destru du presidenti”. Niente non si vuole andare in A!

I tormentoni estivi “du rrriggitanu” sono appena iniziati.

Ma come dice il Presidente Gallo: “Sempre Forza Reggina!”